Cele statutowe


NIP:522-26-87-589
REGON:015499657
Numer KRS: 0000163470

Statut - plik do pobrania

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

podejmowanie i popieranie działalności kulturalnej (teatralnej, filmowej, plastycznej, muzycznej, tanecznej, medialnej - wydawniczej, radiowej, telewizyjnej, internetowej)

produkcję spektakli teatralnych i filmów

organizowanie sesji, konferencji, wykładów

organizowanie imprez kulturalnych

podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia informacji o tematyce teatralno-medialnej w środkach masowego przekazu

tworzenie dokumentacji życia kulturalnego

prowadzenie działań edukacyjnych (organizację warsztatów, sesji naukowych, zakładanie placówek wychowawczo-oświatowych)

podejmowanie działań interdyscyplinarnych łączących różne dziedziny sztuki

działania społeczne (edukacyjne i warsztatowe ) mające na celu poprawę stosunków w rodzinie, pracę z osobami niepełnosprawnymi, profilaktykę uzależnień, wykorzystujące m.in. teatr i film jako element treningowy

inicjowanie działań w zakresie rozwiązywania problematyki prospołecznej: bezrobocia, współpracy obywateli i urzędów administracji samorządowej i państwowej, praw człowieka

współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele

prowadzenie działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczane byłyby na cele statutowe Stowarzyszenia